HTML 특수문자 기호표

Programing 2012.07.26 11:02 Posted by 애플자라
 • " = "
 • & = &
 • &lt;  = <
 • &gt;  = >
 • &nbsp; =  
 • &iexcl; = ¡
 • &cent;  = ¢
 • &pound; = £
 • &curren; = ¤
 • &yen;  = ¥
 • &brvbar; = ¦
 • &sect;  = §
 • &uml;  = ¨
 • &copy;  = ©
 • &ordf;  = ª
 • &laquo; = «
 • &not;  = ¬
 • &shy;  = ­
 • &reg;  = ®
 • &macr;  = ¯
 • &deg;  = °
 • &plusmn; = ±
 • &sup2;  = ²
 • &sup3;  = ³
 • &acute; = ´
 • &micro; = µ
 • &para;  = ¶
 • &middot; = ·
 • &cedil; = ¸
 • &sup1;  = ¹
 • &ordm;  = º
 • &raquo; = »
 • &frac14; = ¼
 • &frac12; = ½
 • &frac34; = ¾
 • &iquest; = ¿
 • &agrave; = à
 • &aacute; = á
 • &acirc; = â
 • &atilde; = ã
 • &auml;  = ä
 • &aring; = å
 • &aelig; = æ
 • &ccedil; = ç
 • &egrave; = è
 • &eacute; = é
 • &ecirc; = ê
 • &euml;  = ë
 • &igrave; = ì
 • &iacute; = í
 • &icirc; = î
 • &iuml;  = ï
 • &eth;  = ð
 • &ntilde; = ñ
 • &ograve; = ò
 • &oacute; = ó
 • &ocirc; = ô
 • &otilde; = õ
 • &ouml;  = ö
 • &times; = ×
 • &oslash; = ø
 • &ugrave; = ù
 • &uacute; = ú
 • &ucirc; = û
 • &uuml;  = ü
 • &yacute; = ý
 • &thorn; = þ
 • &szlig; = ß
 • &agrave; = à
 • &aacute; = á
 • &acirc; = â
 • &atilde; = ã
 • &auml;  = ä
 • &aring; = å
 • &aelig; = æ
 • &ccedil; = ç
 • &egrave; = è
 • &eacute; = é
 • &ecirc; = ê
 • &euml;  = ë
 • &igrave; = ì
 • &iacute; = í
 • &icirc; = î
 • &iuml;  = ï
 • &eth;  = ð
 • &ntilde; = ñ
 • &ograve; = ò
 • &oacute; = ó
 • &ocirc; = ô
 • &otilde; = õ
 • &ouml;  = ö
 • &divide; = ÷
 • &oslash; = ø
 • &ugrave; = ù
 • &uacute; = ú
 • &ucirc; = û
 • &uuml;  = ü
 • &yacute; = ý
 • &thorn; = þ
 • &yuml;  = ÿ

 

'Programing' 카테고리의 다른 글

IE 호환성 보기 버튼 없애기  (0) 2013.01.09
[HTML]테이블이 긴글로 깨질때  (0) 2012.11.01
HTML 특수문자 기호표  (0) 2012.07.26
[자바스크립트]회원가입시 비밀번호 유효성검사  (0) 2012.03.28
Subversion 설치(linux)  (0) 2012.02.02
Apache vhosts  (0) 2011.12.30

댓글을 달아 주세요