[Windows]bat 날짜폴더생성 YYYYMM

Tips 2016.11.02 09:13 Posted by 애플자라

@echo off

 

::p   

SET TODAY=%date:~-10%

 

::%date%에서 모든 하이픈(-)을 지워 버림 / 폴더생성 YYYYMMDD
::set date1=%date:-=%

 

::%date% / 폴더생성 YYYY-MM-DD
::set date2=%date%

 

::%TODAY:~0,4%_%TODAY:~5,2%_%TODAY:~8,2%
SET YYYYMM=%TODAY:~0,4%%TODAY:~5,2%

SET YYYY=%TODAY:~0,4%

 

:: 요일 삭제한, 날짜 문자열로 디렉토리 만들기
cd D:\batch_schedule_log

 

md %YYYYMM%

 

:: 1년에 한번 YYYYMM폴더문자열로 디렉토리 만들기
cd E:\SysLog\CenterVPN
md %YYYY%01;%YYYY%02;%YYYY%03;%YYYY%04;%YYYY%05;%YYYY%06;%YYYY%07;%YYYY%08;%YYYY%09;%YYYY%10;%YYYY%11;%YYYY%12

 

exit

 

출처 - http://blog.daum.net/graphixxx/13631800

댓글을 달아 주세요